kwadrantplus

Ga naar de inhoud

Visies en standpunten


Standpunt van KWADRANTplus inzake windturbines

 


De afgelopen jaren heeft het plan van Eoly, de energieproducent van Colruyt,
om drie windturbines te plaatsen aan de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle (Herne)
voor nogal wat beroering gezorgd.
Eoly heeft, na massaal protest, beslist om zijn milieuvergunningsaanvraag in te trekken.
Dit bedrijf stelde evenwel de moed niet op te geven om in onze regio in de toekomst toch
nog windmolens te bouwen. Het is evident dat er in de toekomst nieuwe initiatieven zullen
worden genomen om windturbines te plaatsen in onze windgunstig gelegen gemeente.


KWADRANTplus, de vrije en onafhankelijke burgerbeweging voor Herne, wenst een duidelijk standpunt in te nemen :

·         KWADRANTplus is niet tegen windenergie, aangepast aan het landschap
 
KWADRANTplus is zeker niet gekant tegen windenergie of andere vormen van milieuvriendelijke of hernieuwbare energiebronnen.
Bij het streven naar duurzame energie moet er evenwel worden gericht op geïntegreerde technieken en methoden, aangepast aan het
landschap. Er moet steeds rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid van het landschap.
 
·         Een maatschappelijk draagvlak is vereist
 
De landschappelijke impact van grootschalige windturbines is in het kwetsbare landschap van het Pajottenland dermate hoog dat zij in ieder
geval gedragen moet worden door een meerderheid van de bevolking. Het maatschappelijk debat rond dit thema dient het draagvlak te
vormen
voor de beslissingen rond hernieuwbare energie in het Pajottenland.
 
·         KWADRANTplus is voorstander van participatie en eist transparantie
 
Het draagvlak zal ongetwijfeld groter worden indien de gemeenschap deelt in de baten van een dergelijk project (mogelijkheid tot participatie,
goedkoper tarief voor de inwoners van de gemeente, gratis stroom voor de gemeentediensten, …)
Overleg met de overheden en promotoren dient steeds te gebeuren in volledige transparantie en met alle betrokken gemeentelijke actoren en groepen
 
·         Beperkte inplanting
 
Indien er windturbines worden gebouwd dient de hinder steeds beperkt te blijven tot een strikt minimum met respect voor de omwonenden,
maatregelen tegen slagschaduw en geluidsoverlast.
KWADRANTplus is tenslotte van oordeel dat een eventuele inplanting beperkt dient te worden tot één enkele locatie.
 

 
 
In het Pajottenland kan veel maar niet alles, altijd en overal  !!!

       

Herne maakt deel uit van het Regionaal Landschap’ Pajottenland en Zennevalei’. Het ruimtelijk beleid heeft ertoe geleid dat het Pajottenland een groene long is, voor ons ,voor iedereen.
Weliswaar een cultuurlandschap maar met een intensieve vergroeiing tussen mens en natuur. Een kwaliteit die erkend wordt en die we moeten koesteren. Een maatschappelijke taak die voor ons nu en in de toekomst is weggelegd. Zo stonden we eens in rep en roer toen een autoweg (A8) het Pajottenland zou doorsnijden. We waren heel ongerust toen het over het dumpen van kernafval ging.

Mensen beseffen dat je het ‘dit landschap’ niet kan aandoen.


Gelukkig helt nu na decennia eindelijk de balans over naar een gezond leefmilieu met een nette bodem ,met zuiver water , schone lucht en duurzame energie.Landschappen mogen beslist de weerspiegeling inhouden van onze tijd maar tegelijk kunnen we kwetsbare landschappen geen geweld aandoen. Ze hebben voor onze maatschappij een bestaansrecht en meer dan een maatschappelijk nut. Zo zullen we ons streven naar duurzame energie in ons landschap moeten richten op hierin geintegreerde technieken en methoden. Het visuele impact bijvoorbeeld van grootschalige windturbines is dermate hoog dat de intensieve vergroeiing tussen mens en natuur in het gedrang komt, zoniet verstoord zal zijn.
We zullen bijgevolg nauwlettend de evolutie van de landschapsstudie moeten opvolgen die onze provincie heeft opgezet om ‘’de hernieuwbare energie en de ruimtelijk-landschappelijke impact in het Pajottenland ‘’ te onderzoeken.
Het spontane en georganiseerde maatschappelijk debat rond dit thema wordt morgen het draagvlak voor de beslissingen rond hernieuwbare
energie in het Pajottenland.
We kunnen inschatten dat dit draagvlak des te groter wordt naarmate elke Pajot de kans zal hebben om deel te nemen aan de verwezenlijking van zijn hernieuwbare energie, naarmate elke Pajot op termijn hiervan de vruchten plukt.
                           
Gemeentefusies :  kiezen tussen Lotto winnen of gedwongen huwelijk !

U heeft het ondertussen wel al gehoord. De Vlaamse overheid wil binnen 8 jaar van 300 naar 100 gemeenten. Als financiële wortel wordt de gemeenten een schuldovername voorgehouden per inwoner. Hoe groter de fusiegemeente, hoe meer poen. Maar dan moet er wel vóór 31 december 2023 een vrijwillig fusievoorstel worden ingediend waarbij de fusie vervolgens op 1 januari 2025 effectief doorgaat.
 
 
Wie niet kiest voor een vrijwillige fusie riskeert op termijn een gedwongen fusie, zoals bij de fusies van 1976, en dan één of meerdere partners  toegewezen te krijgen tegen wil en dank.
 
 
In het Pajottenland blijft het opvallend stil rond de fusieproblematiek…  KWADRANTplus wil het debat ook hier op gang trekken !
 
 
 
Voordelen van een fusie : Schaalvergroting
 
 
De organisatie wordt sterker gemaakt, minder kwetsbaar en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting. Dossiers kunnen op die manier vlotter afgehandeld worden. Door samenvoeging van het personeel van de twee of meer gemeentebesturen zullen medewerkers zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen.
 
 
Bij een vrijwillige fusie betaalt de Vlaamse overheid een bedrag per inwoner van 200 tot 500 EUR aan schuldovername. De nieuwe fusiegemeente zal op een gezondere financiële basis aan de slag kunnen.
 
Vanaf 35.000 inwoners zou de vrijwillige fusiegemeente 500 EUR schuldovername per inwoner krijgen. Onder de 20.000 inwoners is er geen financiële bonus voorzien.
 
 
Sedert 2016 zijn er al 15 Vlaamse gemeenten minder door vrijwillige fusies.
 
 
 
Nadelen van een fusie :
 
 
In veel gemeenten staat de bevolking niet te springen om een fusie. Daarvoor zijn er vooral sentimentele redenen. Veel mensen waarderen de vertrouwdheid met de eigen gemeente, met een burgemeester die ze persoonlijk kunnen aanspreken en met een gemeentehuis dat vlakbij is. De inwoners zijn bang dat de afstand met het bestuur en met de administratie groter wordt. Ze zijn er ook dikwijls niet voor te vinden dat hun gemeente opgeslokt wordt door een grote buur.
 
 
De recente heisa rond fusiegesprekken op politiek niveau die niet worden gesmaakt door de lokale bevolking zijn u ongetwijfeld bekend.
 
 
 
Verplichte fusies in het volgende regeerakkoord?
 
 
Dat zal afhangen van de politieke verhoudingen na de volgende parlementsverkiezingen. N-VA heeft al herhaaldelijk laten horen voorstander te zijn van verplichte fusies van kleinere gemeenten,  en ook de Vlaamse Minister van Binnenlands bestuur (Bart SOMERS – Open VLD) zit op die lijn.
 
 
 
Et pour les francophones la même chose ?
 
 
Wallonië volgt het Vlaamse voorbeeld. Ten laatste tegen 31 oktober moeten gemeenten in Wallonië een fusievoorstel indienen. Ook de financiële wortel is overgenomen.
 
Naast fusies moedigt de Waalse overheid ook bovengemeentelijke structuren aan, waarbij gemeenten nauwer met elkaar samenwerken.
 
 
 
 
Deze schuldovername wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van de nieuwe fusiegemeente:  
 
·                  tussen 20.000 en 24.999: € 200/inwoner;
 
·                  tussen 25.000 en 29.999: € 300/inwoner;
 
·                  tussen 30.000 en 34.999: € 400/inwoner;
 
·                  vanaf 35.000: € 500/inwoner.
 
De schuldovername bedraagt maximaal 50 miljoen euro per fusieoperatie. De gemeenten die op 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 1 januari 2025 hebben ingediend bij de Vlaamse Regering, kunnen genieten van een overname van (een deel) hun schulden door de Vlaamse overheid.
 
 
 
 
Inwonersaantal op 1 april 2022
 
Herne 6743
 
Bever 2264
 
Galmaarden 8879
 
Gooik 9375
 
Pepingen 4533
 
Lennik 9359
 
Halle 41499
 
 

                                                       KWADRANTplus      
                               de  vrije en onafhankelijke burgerbeweging  voor HerneTerug naar de inhoud